Gemeenten

Klimaatstresstest

Het klimaat verandert: er zijn steeds vaker extreme regenbuien, net als droge, hete zomers. Een overvloed aan hemelwater of juist tekort eraan, het plaatst u als beheerder van de openbare ruimte voor grote opgaven.

De klimaatstresstest is een hulpmiddel om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten waarbij aandacht is voor hittestress, droogte, wateroverlast en overstromingen. De stresstest brengt de kwetsbaarheden in kaart.

Hiermee kunt u een plan ontwikkelen met strategische keuzen. Welke problemen worden eerst aangepakt en zijn er meekoppelkansen? Kan er werk met werk gemaakt worden? Wat wordt de prioritering? Welke oplossingen zijn het meest geschikt voor een bepaalde locatie? Wat is het effect op de leefomgeving van de bewoners?

 

Toekomstbestendig inrichten

De openbare ruimte en het klimaat

Als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte valt een ruim areaal aan verhard oppervlak onder u. Keuzes worden veelal gemaakt voor een termijn van zeker 20 jaar. 

Om het riool te ontzien i.v.m. de steeds maar heftiger wordende neerslag en de inbreidingslocaties in bebouwd gebied is het vaak wenselijk om meerdere maatregelen toe te passen om het hemelwater te kunnen verwerken: afkoppelen, bergen daar waar het valt en infiltreren in de bodem. Is er in het bebouwd gebied geen ruimte voor wadi’s, de openbare weg biedt zeker mogelijkheden. De openbare weg kan bij rioolwerkzaamheden waterpasserend gemaakt worden; over meekoppelkansen gesproken… Zelfs oude, uitkomende straatstenen kunnen hergebruikt worden.

 

Beheer en onderhoud

Waterpasserende verharding heeft vaak de naam dat het slecht te onderhouden en reinigen is. Drainvoegen zijn juist ontwikkeld om de bekende nadelen van de bestaande systemen te ondervangen. 

Drainvoegen zijn erop gericht dat het onderhoudbaar en beheersbaar is. Vervuiling blijft bovenop de voeg liggen en wordt er deels afgereden door het verkeer. De onderliggende fundering blijft vrij van vervuiling.

De frequentie van reinigen hangt af van de lokale omstandigheden: veel/weinig organisch afval, wel/geen landbouwverkeer etc.

Incidenteel kan een zoab-cleaner worden ingezet, met aangepaste druk en de spuitkoppen onder een hoek van 45 graden.

 Er zijn kleine zoab-reinigers beschikbaar die perfect in woonwijken aan de slag kunnen.

Vuistregel reinigen